ข้อมูลส่วนบุคคล คืออะไร?

ข้อมูลส่วนบุคคล* หมายถึง “ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ”

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม

เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้

1.ข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตน เช่น ชื่อและนามสกุล วันเดือนปีเกิด สำเนาและ/หรือหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน

สำเนาหนังสือเดินทาง สัญชาติ ภาพถ่าย เสียงและภาพเคลื่อไหว ลายเซ็นต์ ข้อมูลอันเกี่ยวข้องกับการชำระสินค้าและบริการ เช่น บัตรเครดิต เลขบัญชีธนาคาร

2. ข้อมูลติดต่อ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล หรือข้อมูลติดต่อทางโซเชียลมีเดีย เช่น ไลน์ (Line)

เฟสบุ๊ก (Facebook)

3. ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เช่น สถานที่ทำงาน ตำแแหน่งงาน ข้อมูลที่ปรากฎในนามบัตร

4.ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานระบบสารสนเทศและเว็บไซต์ต่าง ๆ เช่น คุกกี้ (Cookie) และเบราว์เซอร์ (Browser)

แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

เราอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจาก 2 ช่องทาง ดังนี้

 1. 1. เราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง โดยเราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากขั้นตอนการให้บริการ ดังนี้
  1. ขั้นตอนการบริการกับเรา หรือ การให้บริการกับเราตลอดจน การยื่นขอใช้สิทธิ์ ต่าง กับเรา
  2. จากความสมัครใจของท่านในการทำแบบสอบถาม (survey) หรือ การโต้ตอบทาง email หรือ ช่องทางการสื่อสารอื่นๆ ระหว่างเราและท่าน
  3. เก็บจากข้อมูลการใช้ website ของเราผ่าน browser’s cookies ของท่าน
  4. จากการปฏิบัติตามสัญญา เช่น การซื้อขาย หรือ การติดต่อ เช่น การแลกนามบัตร
 2. เราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาจากบุคคลที่สาม ดังต่อไปนี้
  1. พันธมิตรทางธุรกิจ
  2. จากการอ้างอิงลูกค้าหรือคู่ค้า
  3. พื้นที่สื่อสาธารณะ เช่น Website, Facebook
  4. หน่วยงานราชการ หรือ หน่วยงานของรัฐ
 3. โดยได้รับข้อมูลด้วยวิธีการ ดังต่อไปนี้
  1. วิธีการ เช่น ได้รับทาง email ได้รับแจ้งทางโทรศัพท์ ได้รับเป็นเอกสาร
  2. ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย เช่น Line,Facebook,Website
  3. การติดต่อโดยตรงกับท่าน เช่น การแลกนามบัตร

วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล

บริษัทฯ เก็บ ใช้และเปิดเผยข้อมูลกล้องวงจรปิดเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 

1.ฐานสัญญา หรือเพื่อการดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนเข้าทำสัญญา

 • การปฏิบัติตามสัญญาหรือที่เกี่ยวข้องกับการทำสัญญา เช่น การซื้อขาย การจ้าง การจัดส่งหรือการรับสินค้าและบริหาร การให้หรือรับบริการหลังการขาย การเช่าสังหาริมทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น
 • การนำเสนอหรือการติดต่อเพื่อการพิจารณาทำสัญญา
 • เพื่อการชำระสินค้าหรือการทำธุรกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องกับการทำสัญญา เช่น การวางมัดจำ ตลอดจนการจัดทำหรือจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบเสร็จรับเงิน Invoice เป็นต้น

2. ฐานกฎหมาย

 • การรักษาสิทธิเรียกร้องตามกฎหมายการสืบสวนสอบสวน การดำเนินกระบวนการทางกฎหมาย หรือการดำเนินคดีทางศาล
 • การปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจตามกฎหมาย
 • การดำเนินการเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย

3. เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ

 • เพื่อการตรวจสอบและยืนยันตัวตนเกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมหรือนิติกรรมสัญญา
 • เพื่อรักษาความปลอดภัย
 • เพื่อการติดต่อ
 • เพื่อการบริหารจัดการองค์กร
 • เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาสินค้าและบริการ

4. ฐานความยินยอม

 • เพื่อการจัดกิจกรรมทางการตลาด หรือการประชาสัมพันธ์สินค้าและการบริการของบริษัทฯ

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

เมื่อได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว เราจะดำเนินการดังนี้กับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทฯ จะจัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อการเก็บ ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วน

บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะกรณีจำเป็น ให้แก่ พันธมิตรทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งทำงานร่วมกับบริษัทฯ หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานภาครัฐ ผู้ตรวจประเมินภายนอกของบริษัทฯ ผู้ให้บริการของบริษัทฯ เช่น ผู้ให้บริการขนส่ง สำนักงานบัญชี ผู้สอบบัญชี ผู้ให้บริการทางเทคโนโลยี ที่ปรึกษา ธนาคาร เป็นต้น ตามความจำเป็นสมควร เพื่อการจัดหา จัดส่ง พัฒนาและปรับปรุงสินค้าและการบริการ การบริหารจัดการระบบเทคโนโลยี หรือการปรับโครงสร้างองค์กร การควบรวมบริษัทหรือการขายกิจการ ตลอดจนเพื่อการปฏิบัติตามสัญญา เพื่อการบังคับใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัทฯ การปฏิบัติตามกฎหมาย หรือคำสั่งศาล หรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ รวมถึงเพื่อประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ

ในกรณีที่มีการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ บริษัทฯ จะดำเนินการตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กำหนด

ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านระยะเวลาเท่าที่จำเป็นตามสมควรเพื่อบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้ในนโยบายฉบับนี้ โดยจะพิจารณาจากระยะเวลาที่บริษัทฯ ยังมีความสัมพันธ์กับท่าน และอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายหรือตามอายุความ โดยระยะเวลาที่จำเป็นดังกล่าว เป็นระยะเวลาที่อาจคาดหมายได้ตามมาตรฐานของการเก็บรวบรวม (เช่น อายุความตามกฎหมายทั่วไป 10 ปี)

สิทธิ์ของเจ้าของข้อมูล

ท่านมีสิทธิ์ในการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

(1) สิทธิ์ในการเพิกถอนความยินยอม (right to withdraw consent): ท่านมีสิทธิ์ในการเพิกถอนความยินยอมในการ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมกับเราได้ ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่กับเรา

(2) สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (right of access): ท่านมีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและขอให้เรา ทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่ท่าน รวมถึงขอให้เราเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านไม่ได้ให้ความ ยินยอมต่อเราได้

(3) สิทธิ์ในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (right to rectification): ท่านมีสิทธิ์ในการขอให้เราแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือ เพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์

(4) สิทธิ์ในการลบข้อมูลส่วนบุคคล (right to erasure): ท่านมีสิทธิ์ในการขอให้เราทำการลบข้อมูลของท่านด้วยเหตุบาง ประการได้

(5) สิทธิ์ในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (right to restriction of processing): ท่านมีสิทธิ์ในการระงับการใช้ข้อมูล ส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้

(6) สิทธิ์ในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล (right to data portability): ท่านมีสิทธิ์ในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของ ท่านที่ท่านให้ไว้กับเราไปยังผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่น หรือ ตัวท่านเองด้วยเหตุบางประการได้

(7) สิทธิ์ในการคัดคานการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (right to object): ท่านมีสิทธิ์ในการคัดคานการประมวลผล ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้

ท่านสามารถติดต่อมาที่เรา (รายละเอียดการติดต่อปรากฏในหัวข้อ “ช่องทางการติดต่อ” ด้านล่างนี้) เพื่อดำเนินการยื่นคำร้องขอดำเนินการตามสิทธิ์ข้างต้นได้

กิจกรรมทางการตลาดและการส่งเสริมการตลาด

ในระหว่างการใช้บริการ เราจะส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมทางการตลาด และการส่งเสริมการตลาด ผลิตภัณฑ์ การ ให้บริการของเราที่เราคิดว่าท่านอาจสนใจเพื่อประโยชน์ในการให้บริการกับท่านอย่างเต็มประสิทธิภาพ หากท่านได้ตกลง ที่จะรับข้อมูลข่าวสารดังกล่าวจากเราแล้ว ท่านมีสิทธิ์ยกเลิกความยินยอมดังกล่าวได้ทุกเมื่อ โดยท่านสามารถดำเนินการยกเลิกความยินยอมในการรับแจ้งข้อมูลข่าวสารได้ โดยแจ้ง e-mail กลับมาที่เรา

Cookies

Cookies คืออะไร?

Cookies คือ text files ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ของท่านที่ใช้เพื่อจัดเก็บรายละเอียดข้อมูล log การใช้งาน internet ของ ท่าน หรือ พฤติกรรมการเยี่ยมชม website ของท่าน ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมของ Cookies ได้จาก https://www.allaboutcookies.org

ประเภทของ Cookies ที่เราใช้?

ปัจจุบันเราใช้ คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง (Strictly Necessary Cookies) ซึงเป็นคุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ เช่น เว็บไซต์สามารถทำหน้าที่ขั้นพื้นฐาน

การจัดการ Cookies

ท่านสามารถจัดการและปรับตั้งค่าเริ่มต้นของคุกกี้ได้ โดยการบล็อกคุกกี้จากเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์บริษัทฯ โปรดไปที่ลิงก์ด้านล่าง เพื่อเรียนรู้วิธีการบล็อก

Chrome

Internet Explorer

Safari

Firefox

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯขอแจ้งให้ท่านทราบว่า การปิดการใช้งานคุกกี้บางตัว อาจทำให้ท่านไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์บริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรืออาจไม่ได้รับเนื้อหาจากโฆษณาออนไลน์ที่ตรงตามความสนใจของท่าน อีกทั้งอาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของเว็บไซต์นี้ และอาจส่งผลถึงขั้นที่ทำให้รูปแบบการทำงานหรือปฏิบัติการบางอย่างของเว็บไซต์ไม่สามารถใช้งานได้

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ website อื่น

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ใช้เฉพาะสำหรับการให้บริการของเราและการใช้งาน website ของเราเท่านั้น หากท่าน ได้กด link ไปยัง website อื่น (แม้จะผ่านช่องทางใน website ของเราก็ตาม) ท่านจะต้องศึกษาและปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ปรากฏใน website นั้นๆ แยกต่างหากจากของเรา

การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะทำการพิจารณาทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นประจำเพื่อให้สอดคลองกับแนวปฏิบัติ และ กฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว เราจะแจ้งให้ท่านทราบด้วยการ update ข้อมูลลงใน website ของเราโดยเร็วที่สุด

ปัจจุบัน นโยบายความเป็นส่วนตัวถูกทบทวนครั้งลาสุดเมื่อ [29/05/2022]

ช่องทางการติดต่อ

รายละเอียดผู้ควบคุมข้อมูล

ชื่อ : บริษัท โกลเบิลชินเนอร์ยี่ แมเนจเม้นท์ จำกัด สาขา 2

สถานที่ติดต่อ: 134/4 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองตันต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ  
ช่องทางการติดต่อ: 

02-438-1318-19 ext 10

clement_asia@yahoo.com

Line id : @clementthailand

Facebook : Clement Design Thailand – Premium Chef Uniforms